Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Bonitační řád

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Účelem bonitačního řádu je stanovení jednotlivých směrnic pro pořádání a organizaci bonitací a pro činnost bonitační komise.
 2. Bonitace je odbornou chovatelskou činností, která na základě poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách s porovnáním s platným standardem, jakož i na základě posouzení rodokmenové hodnoty bonitovaného jedince, slouží k určení jeho chovné upotřebitelnosti a je vodítkem pro výběr chovných párů.
 3. Úspěšné absolvování bonitace je základní podmínkou pro zařazení bonitovaného jedince do chovu. Bonitace platí pro celý život jedince. V souladu s chovatelským řádem lze z chovu vyloučit jedince, z něhož prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami.
 4. Bonitaci provádí vždy tříčlenná bonitační komise, kterou určuje výbor klubu. Členy bonitační komise jsou HPCH (nebo jim pověřený zástupce), rozhodčí exteriéru a člen chovatelského kolegia. Při hodnocení svodu dorostu je komise složena z minimálně 2 členů chovatelského kolegia - též určuje výbor klubu. Doporučuje se při těchto chovatelských akcích účast oblastních poradců chovu.

 5. Bonitační komise je oprávněna ze závažných důvodů odložit své rozhodnutí o způsobilosti k chovu na další bonitaci.
 6. Posuzování na bonitacích musí být prováděno podle směrnic pro bonitace a podle stanovených bonitačních kódů. Výsledek bonitace se označuje do průkazu původu s vyjádřením "chovný", "nechovný ", nebo "nezařazen". Po absolvování bonitace majitel chovného psa/feny je povinen neprodleně (nejpozději však do 30-ti dnů) zaslat průkaz původu jedince k registraci chovných jedinců na PK (ČKS, PK-chodský pes, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7). Zpět obdrží z PK, spolu s PP se zaregistrovanou chovností, pro svého psa Knihu krytí a pro fenu Knihu odchovů.
 7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo odvolání k výboru klubu. Musí tak učinit nejpozději do 1 měsíce od konání bonitace. Vyhoví-li výbor klubu tomuto odvolání, bude bonitace opakována před komisí rozšířenou o dva členy chovatelského kolegia.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Bonitace se mohou zúčastnit pouze jedinci s platným průkazem původu a splněnými podmínkami pro účast na bonitaci ( výstava nejméně v tř. mladých na klubové nebo speciální výstavě, svod a vyhodnocený RTG na DKK).
 2. Bonitace se mohou zúčastnit pouze zdravá zvířata, při přijímání na bonitaci musí majitel předložit očkovací průkaz nebo potvrzení o platném očkování.
 3. Bonitační komise je oprávněna vyloučit z bonitace jedince ve špatném fyzickém nebo zdravotním stavu nebo v případě pochybnosti o identitě předváděného jedince.
 4. Bonitace plemene CHODSKÝ PES pořádá výhradně klub, buď samostatně nebo při příležitosti některé z výstav či ve spolupráci s jiným klubem pro jiné plemeno.
 5. Klub je povinen informovat včas své členy o místu a konání bonitace.
 6. V přihlášce na bonitaci musí být uvedeno kromě plné adresy majitele jméno přihlášeného jedince, datum narození, číslo zápisu a jména obou rodičů. (Uvádění dat upřesňuje přihláška na bonitaci - propozice).
 7. Klub zajistí při vstupu psa nebo feny do prostoru bonitace (svodu dorostu) veterinární kontrolu.

ZÁVĚR

Ve svých zpravodajích a webových stránkách (výsledky z akcí) klub zveřejní výsledky psů a fen z bonitací pro potřeby chovatelů a majitelů krycích psů.

Poznámky
Bonitační řád odpovídá Řádu na ochranu zvířat při ZaS.
V bodu 5 je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Plumlově 13.9.2009.


Ke stažení:

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena