Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

STANOVY KLUBU PŘÁTEL CHODSKÉHO PSA, z.s.

Schváleno ministerstvem vnitra VSC/1-8750/91-R

1. Název, vymezení, sídlo a působnost

Klub přátel chodského psa, z.s. – KPCHP - (dále jen spolek) je dobrovolná, nezávislá a nepolitická zájmová organizace chovatelů, majitelů a příznivců psů vedených pod názvem „CHODSKÝ PES“.
Sídlem spolku je hlavní město ČR – Praha, adresa: Klub přátel chodského psa v ČR, z.s., U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
Působnost spolku se vztahuje na území celé ČESKÉ REPUBLIKY. Spolek je právnickou osobou.

2. Účel a poslání klubu

Spolek zaměřuje svou činnost na ustálení, řízení, péči a další zdokonalování chovu CHODSKÉHO PSA, na organizování a zabezpečování jeho plemenitby ve smyslu znalostí genetických zákonů, na další zušlechťování plemene, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností, a to vše zejména:

 1. zlepšováním plemenné hodnoty chovných zvířat
 2. odbornou výchovou a vzděláváním chovatelů a majitelů (školeními, přednáškami, výstavami, odbornými články apod.)
 3. zajišťováním odborné přípravy a růstu počtu rozhodčích exteriéru pro toto plemeno
 4. pořádáním chovných svodů, bonitací, speciálních výstav apod.
 5. kontrolou vrhů a odchovů, ustájením, výživou a péčí o zvířata
 6. vedením členů spolku a hlavně mládeže k lásce ke zvířatům, péči o zvířata a dobrému vztahu k přírodě vůbec.

3. Členství v klubu

 1. Členem spolku se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, všichni starší 18 let. Mladším občanům podepisují členství výhradně rodiče nebo zákonití pěstouni. Členové spolku jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení.
 2. Členství ve spolku vzniká schválením výborem spolku podané a řádně vyplněné písemné žádosti uchazeče o členství a zaplacením členského příspěvku.
  Typy členství:
  1. řádný člen
  2. rodinný příslušník (stejná práva a povinnosti jako řádný člen, platí nižší členský poplatek, nedostává zpravodaj)
  3. čestný člen (udělení čestného členství schvaluje výbor, neplatí členský poplatek, dostává zpravodaj)
 3. Členství ve spolku je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku ve výši schválené členskou základnou v termínu stanoveném výborem spolku a přijetím výborem spolku podané žádosti o členství uchazeče v KPCHP.
 4. Členství ve spolku zaniká:
  1. vystoupením člena ze spolku, který toto své rozhodnutí písemně výboru spolku sdělí,
  2. nezaplacením členských příspěvků vždy do 31. 1. běžného kalendářního roku,
  3. vyloučením pro závažné porušení povinností člena spolku,
  4. úmrtím člena spolku.
 5. V případě úmrtí člena spolku může jeho rodinný příslušník požádat o členství.
 6. Mezi základní práva člena spolku patří:
  1. zúčastňovat se členských schůzí a ostatních akcí pořádaných spolkem,
  2. volit a být volen (pokud člen dosáhl 18 let svého věku) do výboru a dalších orgánů spolku,
  3. používat výhod poskytovaných spolkem, pokud člen plní podmínky, které jsou spolkem stanoveny pro tyto výhody,
  4. podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům spolku,
  5. požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření spolku.
 7. Mezi základní povinnosti člena spolku patří:
  1. dodržovat stanovy spolku, zápisní řád a další normativy spolku vydané působností spolku,
  2. platit včas roční účelový příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí spolku a každoročně odeslat na adresu jednatele spolku kopii dokladu o platbě,
  3. podílet se na činnosti spolku, napomáhat realizaci jeho programu a dodržovat členskou kázeň,
  4. oznámit výboru spolku neprodleně závažné změny, které souvisejí s členstvím ve spolku (změna adresy, úhyn chovného psa nebo feny apod.).

4. Majetek spolku

Majetek spolku je tvořen zejména:

 1. zápisným nových členů,
 2. členskými příspěvky,
 3. poplatky z chovných svodů a bonitací,
 4. ziskem z výstav,
 5. výnosy z hospodářské činnosti spolku,
 6. příspěvky, subvencemi, dary, odkazy,
 7. úroky z kont spolku,
 8. movitostmi a nemovitostmi spolku.

Majetek spolku spravuje výbor spolku na základě programu schváleného výroční členskou schůzí spolku. Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise, která předkládá pravidelně zprávu členské základně na výročních členských schůzích.

5. Správa spolku

Členové spravují svůj spolek prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou:

 1. členské schůze
 2. výroční členské schůze
 3. výbor klubu
 4. kontrolní a revizní komise

5.1. Členská schůze spolku

Členská schůze spolku (členská i výroční) je jeho nejvyšším orgánem. Tvoří ji shromáždění členů, které je usnášeníschopné za přítomnosti jedné třetiny členů. Jestliže se ve stanovenou dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná jedna třetina členů, je po uplynutí 20 minut usnesení platné při jakémkoli počtu přítomných hlasů (členů). Toto ustanovení se týká i výroční členské schůze. Pouze v případě, kdy by výroční členská schůze měla rozhodnout o zániku spolku, musí být přítomna nadpoloviční většina členů. Při každém běžném jednání je usnášení platné, je-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů.

Členskou schůzi svolává výbor spolku podle plánu, a to nejméně jednou za rok písemnými pozvánkami alespoň 15 dnů předem. Výroční členská schůze je svolávána výborem spolku jednou za dva roky.

Do výlučné působnosti výroční členské schůze patří :

 1. volba výboru a revizní komise na další dva roky dle volebního řádu, se kterým je členská základna seznámena před vlastními volbami,
 2. schvalovat změny a doplňky stanov,
 3. schvalovat změny a doplňky chovatelského, bonitačního a zápisního řádu,
 4. schvalovat výši zápisného, členských příspěvků, poplatků za svod, bonitaci, jakož i dalších poplatků (např. za vydání krycího listu apod.),
 5. rozhodovat o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku,
 6. rozhodovat o změně organizačního systému spolku,
 7. řešení odvolání člena spolku proti rozhodnutí výboru spolku,
 8. každé rozhodnutí a usnesení z výroční členské schůze spolku musí být podepsáno předsedou (příp. místopředsedou), jednatelem a dalším členem výboru, aby bylo platné z hlediska doplňků či změn v příslušných řádech spolku.

5.2. Výbor spolku

Výbor spolku je statutárním kolektivním orgánem spolku.

Za spolek jednají předseda, místopředseda, jednatel, hlavní poradce (v případě chovatelských záležitostí), pokladník (v případě finančních záležitostí). Každý z nich jedná samostatně na základě pověření výboru.

Jakékoliv jednání v rozhodujících záležitostech uvedenými funkcionáři spolku musí být nejprve projednáno ve výboru spolku a může být přijato až po odsouhlasení výborem spolku.

Výbor spolku volí výroční členská schůze ve svobodných volbách na dvouleté období.

Výbor spolku řídí činnost spolku v období mezi výročními členskými schůzemi a přísluší mu zejména:

 1. připravovat a svolávat členské schůze a zajišťovat jejich usnesení,
 2. přijímat členy spolku, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci a vést zápisy z členských a výborových schůzí,
 3. vést evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích spolku,
 4. informovat členskou základnu o činnosti spolku a jednáních na členských schůzích, jakož i prostřednictvím spolkového zpravodaje a webových stránek spolku,
 5. jmenovat oblastní poradce chovu, kteří pod vedením hlavního poradce chovu tvoří chovatelské kolegium,
 6. projednávat a schvalovat rozhodnutí nebo doporučení hlavního poradce chovu a chovatelského kolegia,
 7. organizovat svody, bonitace, spolkové a speciální výstavy plemene,
 8. zajišťovat školení,
 9. delegovat rozhodčí exteriéru na bonitace, spolkové a speciální výstavy,
 10. doporučovat rozhodčí exteriéru na národní a mezinárodní výstavy,
 11. projednávat s organizací, která zastupuje kynologii v ČR v FCI veškeré záležitosti, týkající se plemene CHODSKÝ PES.

5.3. Kontrolní a revizní komise (KRK)

 1. kontrolní a revizní komise sestává ze 3 členů spolku, kteří jsou voleni ve svobodných volbách na výroční členské schůzi,
 2. členem KRK nesmí být člen výboru spolku,
 3. volební období členů KRK jsou dva roky. Žádný z členů KRK nesmí být v rodinném nebo úzce příbuzenském vztahu (manžel, manželka, děti, vnuci) se členy výboru spolku,
 4. KRK kontroluje veškerou činnost a hospodaření spolku, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi spolku,
 5. členové KRK si mezi sebou zvolí předsedu, který zodpovídá členské schůzi za řízení KRK,
 6. členové KRK mají právo se zúčastňovat jednání výboru spolku s hlasem poradním.

6. Kárná pravomoc

 1. Za porušování povinností a vztahů v rámci činnosti spolku mohou být členům uložena kárná opatření, která se řídí kárným řádem ČKS, který je v naprostém souladu s Kárným řádem ČMKU.
 2. Kárnou komisi jmenuje pro každý kárný případ samostatně výbor spolku.
 3. Odvolacím orgánem proti rozhodnutí kárné komise je výbor spolku, jehož rozhodnutí je konečné.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Konkrétní problematika výslovně neřešená těmito stanovami se řídí předpisy a řády ČMKU a FCI.
 2. Stanovy podléhají změnám a doplňkům schváleným výroční členskou schůzí.
 3. Pokud doplňky stanov nemění jejich charakter a smysl, pak jsou výborem spolku doplněny formou příloh, které se číslují.
 4. Pokud doplňky stanov mění jeho charakter a smysl (např. změna působnosti, sídla, názvu spolku apod.), musejí být tyto změny potvrzeny MV ČR, aby nebyla porušena právní subjektivita spolku, stvrzená těmito stanovami.
 5. Stanovy v plném znění byly odsouhlaseny členskou ustavující schůzí, konanou dne 23. listopadu 1991 ve Vrbně pod Pradědem a doplněny schválením výroční členskou schůzí dne 13. 9. 1998 v Praze.
 6. Úprava stanov v návaznosti na změnu obč. zák. schválena VČS dne 26. 7. 2015 – a nahrazují doposud platný organizační řád.

Zápis změny do spolkového rejstříku 30. 1. 2017 u Městského soudu v Praze, Č. L 2819/RD14/MSPH Fj 25827/2017/MSPH

KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

Pro plemeno a klub mohou být uspořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce dvě klubové (z toho jedna se zadáním titulu klubový vítěz) a jedna speciální výstava, všechny tři se zadáním titulu CAC a CAJC.

Výstavy může klub pořádat buď samostatně nebo v rámci kterékoliv výstavy.

 1. Rozdělení tříd :
  1. Pro účast ve třídě pracovní je nutno doložit certifikát o složené všestranné zkoušce z výkonu (ZM, ZV, IPO, SchH).
  2. Pro přijetí do třídy vítězů je nutno doložit získání titulu Šampión ČR nebo Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy.
 2. Tituly :
  1. Titul Klubový vítěz - zadává se 1x v kalendářním roce (na jedné ze dvou KV).
   Tento titul získává jeden pes a jedna fena ze soutěže vítězných psů a fen s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů. Získání titulu Klubový vítěz je podmíněno členstvím v KPCHP.
  2. Titul Vítěz Memoriálu ing. Findejse - zadává se 1x v kalendářním roce (na KV-Memoriálu ing. Findejse). Tento titul získává jeden pes a jedna fena ze soutěže vítězných psů a fen s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů.
  3. Titul Vítěz speciální výstavy - tento titul získává jeden pes a jedna fena ze soutěže vítězných psů a fen s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů.
  4. Vítěz plemene (BOB). Nastupuje pes a fena s titulem Klubový vítěz nebo Vítěz SV nebo Vítěz Memoriálu ing. Findejse, nejlepší mladý a nejlepší veterán.

Titul Klubový šampión

Získá-li pes nebo fena třikrát vítězství na výstavě pořádané klubem (Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy nebo Vítěz Memoriálu Ing.J.Findejse) získá nejvyšší klubový titul - KLUBOVÝ ŠAMPIÓN. Přiznání titulu Klubový šampión je podmíněno členstvím v KPCHP.

Vše ostatní se řídí Výstavním řádem ČMKU.

Důležité adresyKlub přátel chodského psa (KPCHP)
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

číslo účtu : 000000 - 0162705919/0300

internetové stránky : http://www.kpchp.org


Český kynologický svaz (ČKS)
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

(plemenná kniha - pro chodské psy : tel.: 266 722 224)

internetové stránky : http://www.kynologie.cz


Českomoravská kynologická unie (ČMKU)
Maškova 3
182 53 Praha 8

(rejstřík chovatelských stanic - tel.: 234 602 277,
výstavní tituly - šampionát ČR - tel.: 234 602 270)

internetové stránky : http://www.cmku.cz

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena