Organizační řád

Schváleno ministerstvem vnitra VSC/1-8750/91-R   
Změna stanov vzata na vědomí dne 23.11.1998   

1. Název, vymezení, sídlo a působnost

Klub přátel chodského psa v ČR (dále jen klub) je dobrovolná, nezávislá a nepolitická zájmová organizace chovatelů, majitelů a příznivců psů vedených pod názvem "CHODSKÝ PES".
Sídlem klubu je hlavní město ČR - Praha, adresa : Klub přátel chodského psa v ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7.
Působnost klubu se vztahuje na území celé ČESKÉ REPUBLIKY. Klub je právnickou osobou.

2. Účel a poslání klubu

Klub zaměřuje svou činnost na ustálení, řízení, péči a další zdokonalování chovu CHODSKÉHO PSA, na organizování a zabezpečování jeho plemenitby ve smyslu znalostí genetických zákonů, na další zušlechťování plemene, a to jak z hlediska exteriéru, tak i povahových vlastností, a to vše zejména :

 1. zlepšováním plemenné hodnoty chovných zvířat
 2. odbornou výchovou a vzděláváním chovatelů a majitelů (školeními, přednáškami, výstavami, odbornými články apod.)
 3. zajišťováním odborné přípravy a růstu rozhodčích exteriéru pro toto plemeno
 4. pořádáním chovných svodů, bonitací, specielních výstav apod.
 5. kontrolou vrhů a odchovů, ustájením, výživou a péčí o zvířata
 6. vedením členů klubu a hlavně mládeže k lásce ke zvířatům, péči o zvířata a dobrým vztahem k přírodě vůbec.

3. Členství v klubu

 1. Členem klubu se může stát každý občan ČR, jakož i občané jiných států, všichni starší 18 let. Mladším občanům podepisují členství výhradně rodiče nebo zákonití pěstouni. Členové klubu jsou ve vzájemném rovnoprávném postavení.
 2. Členství v klubu vzniká schválením výborem klubu podané a řádně vyplněné písemné žádosti uchazeče o členství a zaplacením členského příspěvku.
 3. Členství v klubu je podmíněno zaplacením ročního členského příspěvku ve výši schválené členskou základnou v termínu stanoveném výborem klubu a přijetím výborem klubu podané žádosti o členství uchazeče v KPCHP.
 4. Členství v klubu zaniká :
  • vystoupením člena z klubu, který toto své rozhodnutí písemně výboru klubu sdělí
  • nezaplacením členských příspěvků vždy do 31.1.běžného kalendářního roku a neodesláním či nepřijetím výborem klubu žádosti o přijetí za člena KPCHP
  • vyloučením pro závažné porušení povinností člena klubu
  • úmrtím člena klubu.
 5. V případě úmrtí člena klubu může jeho rodinný příslušník požádat o členství.
 6. Mezi základní práva člena klubu patří:
  1. zúčastňovat se členských schůzí a ostatních akcí pořádaných klubem
  2. volit a být volen (pokud člen dosáhl 18 let svého věku) do výboru a dalších orgánů klubu
  3. používat výhod poskytovaných klubem, pokud člen plní podmínky, které jsou klubem stanoveny pro tyto výhody
  4. podávat návrhy, dotazy, náměty a stížnosti orgánům klubu
  5. požadovat na schůzích předkládání zpráv o činnosti a hospodaření klubu.
 7. Mezi základní povinnosti člena klubu patří:
  1. dodržovat organizační řád, chovatelský řád a další stanovy klubu vydané působností klubu
  2. platit včas roční účelový příspěvek ve výši stanovené členskou schůzí klubu a každoročně odeslat na adresu jednatele klubu řádně vyplněnou evidenční kartu člena s dokladem o zaplacení členského ročního příspěvku.
  3. podílet se na činnosti klubu, napomáhat realizaci jeho programu a dodržovat členskou kázeň
  4. oznámit výboru klubu neprodleně závažné změny, které souvisejí s členstvím v klubu (změna adresy, úhyn chovného psa nebo feny apod.).

4. Majetek klubu

Majetek klubu je tvořen zejména :

 1. zápisným nových členů
 2. členskými příspěvky
 3. poplatky z chovných svodů a bonitací
 4. ziskem z výstav
 5. výnosy z hospodářské činnosti klubu
 6. příspěvky, subvencemi, dary, odkazy
 7. úroky z kont klubu
 8. movitostmi a nemovitostmi klubu.

Majetek klubu spravuje výbor klubu na základě programu schváleného výroční členskou schůzí klubu. Na hospodaření dohlíží kontrolní a revizní komise, která předkládá pravidelně zprávu členské základně na výročních členských schůzích.

5. Správa klubu

Členové spravují svůj klub prostřednictvím svých orgánů, kterými jsou :

 1. členské schůze
 2. výroční členské schůze
 3. výbor klubu
 4. kontrolní a revizní komise

5.1. Členská schůze klubu

Členská schůze klubu (členská i výroční) je jeho nejvyšším orgánem. Tvoří ji shromáždění členů, které je usnášeníschopné za přítomnosti jedné třetiny členů. Jestliže se ve stanovenou dobu po zahájení schůze neshromáždí potřebná jedna třetina členů, je po uplynutí 20 minut usnesení platné jakémkoli počtu přítomných hlasů (členů). Toto ustanovení se týká i výroční členské schůze. Pouze v případě, kdy by výroční členská schůze měla rozhodnout o zániku klubu, musí být přítomna nadpoloviční většina členů. Při každém běžném jednání je usnášení platné, je - li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů.

Členskou schůzi svolává výbor klubu podle plánu, a to nejméně jednou za rok písemnými pozvánkami alespoň 15 dnů předem. Výroční členská schůze je svolávána výborem klubu jednou za dva roky.

Do výlučné působnosti výroční členské schůze patří :

 1. volba výboru a revizní komise na další dva roky dle volebního řádu, se kterým je členská základna seznámena před vlastními volbami
 2. schvalovat změny a doplňky organizačního řádu
 3. schvalovat změny a doplňky chovatelského, bonitačního a zápisního řádu
 4. schvalovat výši zápisného, členských příspěvků, poplatků za svod, bonitaci, jakož i dalších poplatků (např. za vydání krycího listu apod.)
 5. rozhodovat o zániku klubu a způsobu likvidace jeho majetku
 6. rozhodovat o změně organizačního systému klubu
 7. každé rozhodnutí a usnesení z výroční členské schůze klubu musí být podepsáno předsedou (příp. místopředsedou), jednatelem a dalším členem výboru, aby bylo platné z hlediska doplňků či změn v příslušných řádech klubu.

5.2. Výbor klubu

Výbor klubu je statutárním orgánem klubu.
Jménem klubu jednají předseda, místopředseda, jednatel, hlavní poradce (v případě chovatelských záležitostí), pokladník (v případě finančních záležitostí). Každý z nich jedná samostatně na základě pověření výboru.
Jakékoliv jednání v rozhodujících záležitostech uvedenými funkcionáři klubu musí být nejprve projednáno ve výboru klubu a může být přijato až po odsouhlasení výborem klubu.
Výbor klubu volí výroční členská schůze ve svobodných volbách na dvouleté období.
Na své ustavující schůzi volí výbor ze svého středu zvolených funkcionářů předsedu, místopředsedu, jednatele, pokladníka, hlavního poradce chovu, výstavního a bonitačního referenta, instruktora výcviku a redaktora klubového zpravodaje. Ostatní členové výboru, jejichž počet je max. 11, jsou pověřováni úkoly podle potřeby.

Výbor klubu řídí činnost klubu v období mezi výročními členskými schůzemi a přísluší mu zejména :

 1. připravovat a svolávat členské schůze a zajišťovat jejich usnesení
 2. přijímat členy klubu, vydávat členské průkazy, vést členskou evidenci a vést zápisy z členských a výborových schůzí
 3. vést účetní evidenci o hospodaření, příjmech a výdajích klubu
 4. informovat členskou základnu o činnosti klubu a jednáních na členských schůzích, jakož i prostřednictvím klubového zpravodaje
 5. jmenovat oblastní poradce chovu, kteří pod vedením hlavního poradce chovu tvoří chovatelské kolegium
 6. projednávat a schvalovat rozhodnutí nebo doporučení hlavního poradce chovu a chovatelského kolegia, např. možnost udělení výjimky pro chov CHP
 7. organizovat svody, bonitace, klubové a speciální výstavy plemene
 8. zajišťovat školení, zkoušet a jmenovat posuzovatele pro posouzení exteriéru plemen
 9. delegovat rozhodčí exteriéru na bonitace, klubové a speciální výstavy
 10. doporučovat rozhodčí exteriéru na národní a mezinárodní výstavy
 11. projednávat s organizací, která zastupuje kynologii v ČR v FCI veškeré záležitosti, týkající se plemene CHODSKÝ PES.

5.3. Kontrolní a revizní komise ( KRK )

 1. kontrolní a revizní komise sestává ze 3 členů klubu, kteří jsou voleni ve svobodných volbách na výroční členské schůzi
 2. členem KRK nesmí být člen výboru klubu
 3. volební období členů KRK jsou dva roky. Žádný z členů KRK nesmí být v rodinném nebo úzce příbuzenském vztahu (manžel, manželka, děti, vnuci) se členy výboru klubu
 4. KRK kontroluje veškerou činnost a hospodaření klubu, provádí pravidelné revize a ze své činnosti se zodpovídá členské schůzi klubu
 5. členové KRK si mezi sebou zvolí předsedu, který zodpovídá členské schůzi za řízení KRK
 6. členové KRK mají právo se zúčastňovat jednání výboru klubu s hlasem poradním.

6. Kárná pravomoc

 1. za porušování povinností a vztahů v rámci činnosti klubu mohou být členům uložena kárná opatření, která se řídí kárným řádem ČKS, který je v naprostém souladu s Kárným řádem ČMKU.
 2. kárnou komisi jmenuje pro každý kárný případ samostatně výbor klubu
 3. odvolacím orgánem proti rozhodnutí kárné komise je výbor klubu, jehož rozhodnutí je konečné.

7. Závěrečná ustanovení

Tento organizační řád :

 1. podléhá změnám a doplňkům schváleným výroční členskou schůzí
 2. pokud u něho doplňky nemění jeho charakter a smysl, pak je výborem klubu doplněn formou příloh, které se číslují
 3. pokud u něho doplňky mění jeho charakter a smysl (např. změna působnosti, sídla, názvu klubu apod.), musejí být tyto změny potvrzeny MV ČR, aby nebyla porušena právní subjektivita klubu, stvrzená tímto organizačním řádem.
 4. byl odsouhlasen členskou ustavující schůzí, konanou dne 23.listopadu 1991 ve Vrbně pod Pradědem a doplněn schválením výroční členskou schůzí dne 13.9.1998 v Praze.


KLUBOVÉ A SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

Pro plemeno a klub mohou být uspořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce dvě klubové (z toho jedna se zadáním titulu klubový vítěz) a jedna speciální výstava, všechny tři se zadáním titulu CAC a CAJC.

Výstavy může klub pořádat buď samostatně nebo v rámci kterékoliv výstavy.

 1. Rozdělení tříd :
  1. Pro účast ve třídě pracovní je nutno doložit certifikát o složené všestranné zkoušce z výkonu (ZM, ZV, IPO, SchH).
  2. Pro přijetí do třídy vítězů je nutno doložit získání titulu Šampión ČR nebo Národní vítěz nebo Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy.
 2. Tituly :
  1. Titul Klubový vítěz - zadává se 1x v kalendářním roce (na jedné ze dvou KV).
   Tento titul získává jeden pes a jedna fena ze soutěže vítězných psů a fen s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů. Získání titulu Klubový vítěz je podmíněno členstvím v KPCHP.
  2. Titul Vítěz Memoriálu ing. Findejse - zadává se 1x v kalendářním roce (na KV-Memoriálu ing. Findejse). Tento titul získává jeden pes a jedna fena ze soutěže vítězných psů a fen s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů.
  3. Titul Vítěz speciální výstavy - tento titul získává jeden pes a jedna fena ze soutěže vítězných psů a fen s titulem CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní nebo vítězů.
  4. Vítěz plemene (BOB). Nastupuje pes a fena s titulem Klubový vítěz nebo Vítěz SV nebo Vítěz Memoriálu ing. Findejse, nejlepší mladý a nejlepší veterán.

Titul Klubový šampión

Získá-li pes nebo fena třikrát vítězství na výstavě pořádané klubem (Klubový vítěz nebo Vítěz speciální výstavy nebo Vítěz Memoriálu Ing.J.Findejse) získá nejvyšší klubový titul - KLUBOVÝ ŠAMPIÓN. Přiznání titulu Klubový šampión je podmíněno členstvím v KPCHP.

Vše ostatní se řídí Výstavním řádem ČMKU.Důležité adresyKlub přátel chodského psa (KPCHP)
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

číslo účtu : 000000 - 0162705919/0300

internetové stránky : http://www.kpchp.org


Český kynologický svaz (ČKS)
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7

(plemenná kniha - pro chodské psy : tel.: 266 722 224)

internetové stránky : http://www.kynologie.cz


Českomoravská kynologická unie (ČMKU)
Jankovcova 53/C
170 00 Praha 7

(rejstřík chovatelských stanic - tel.: 234 602 277,
výstavní tituly - šampionát ČR - tel.: 234 602 270)

internetové stránky : http://www.cmku.cz

Ke stažení kompletní normativy: