Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele,
a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Zápisní řád

23.5.2002 schválen ÚKOZ ( č.j. 5315/02-1020)

ÚČEL

 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU PŘÁTEL CHODSKÉHO PSA V ČR (dále jen klubu).
 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.
 3. Ustanovení tohoto zápisního řádu je platné pro všechny majitele chovných jedinců chodského psa.
 4. Plemeno CHODSKÝ PES, ve smyslu tohoto zápisního řádu, tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu, kteří odpovídají platnému plemennému standardu. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je zapsán do plemenné knihy.

CHOV A JEHO ŘÍZENÍ

 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující především zásady genetického zdraví jedince i plemene, která musí mít v souladu s posláním klubu trvale charakter zájmové činnosti.
 2. K plemenitbě lze použít pouze jedince odpovídající kladnému hodnocení na bonitaci. V případě některých odchylek od standardu nebo při zařazení jedince vybraného pro regeneraci plemene bez průkazu původu, může bonitační komise povolit jeden zkušební vrh a na jeho výsledku pak rozhodnout dále.
 3. Chov je veden jako registrační. V případě mezinárodního uznání plemene pak chov řízený. Oba druhy chovu jsou základní formou řízení čistokrevného chovu. Využívají se v něm jedinci, kteří splňují kvalitativní chovatelské podmínky. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá svého poradce chovu. Poradce chovu zamítne návrh chovatele v tom případě, že spojení navržené chovatelem ohrožuje základní chovatelský cíl ( např. že oba jedinci jsou na horní hranici výšky, nesou stejné nedostatky a vady apod).
 4. Oblastní poradce chovu (OPCH) povoluje sám příbuzenskou plemenitbu maximálně do 6,25% Wrightova vzorce (doporučuje se do 3,125% Wrightova vzorce). Ke spojování chov. páru nad 6,25% Wrightova vzorce dává, jen ve výjimečném případě, souhlas hlavní poradce chovu (HPCH) nebo chovatelské kolegium, na základě písemně podané žádosti chovatele.

CHOVATELSKÁ STANICE

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
 2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
 6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy způsobuje neplatnost tohoto převodu či přechodu.
 7. Přechod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním, převod smluvním postoupení.
 8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
  1. písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
  2. Úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU - Zásady registrace chovatelských stanic.
 9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

CHOVNÍ JEDINCI

 1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených klubem. Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor klubu oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledku zkoušky nese náklady chovatel nebo klub.
 2. Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává klub. Majitel uchovněného psa/feny je povinen neprodleně (nejpozději však max. do 30-ti dnů po absolvování bonitace) zaslat průkaz původu jedince k registraci chovných jedinců na PK (Český kynologický svaz, PK - chodský pes, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7). Zpět obdrží z PK spolu s PP se zaregistrováním chovnosti Knihu krytí / odchovů.

  Pokud chovný jedinec získá po registraci v PK ČKS další výstavní ocenění, tituly nebo absolvuje zkoušku, musí majitel zaslat PP na PK ČKS k zaregistrování těchto změn. Jinak budou mít odchovy v PP pouze ta ocenění (zkoušky) rodičů, která jsou v PK zaznačena při základní registraci.
 3. Pro zařazení jedince do chovu se vyžaduje:
  1. čistokrevnost potvrzená průkazem původu,
  2. účast na svodu dorostu ve stáří 7-15 měsíců,
  3. vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů maximálně II.stupně,
   • minimální věková hranice pro absolvování RTG je 12 měsíců, maximální se neudává, majitel obdrží od veterinárního lékaře vyhodnocení ve dvou vyhotoveních, jedno si ponechá a druhé předá bonitační komisi, která provede zápis výsledku RTG do PP,
   • jedinci s DKK stupně 0 a 1 jsou v chovu využívání bez omezení, jedinci s DKK 2. stupně pouze ve spojení s jedinci DKK stupně 0 a 1.
  4. účast alespoň na jedné klubové či speciální výstavě (pořádané klubem) počínaje třídou mladých s hodnocením nejméně velmi dobrá u psa i u feny. Při absolvování více výstav se vybírá nejlepší ohodnocení.
  5. Úspěšné absolvování bonitace od stáří 18 měsíců (tolerance maximálně 7 dnů, chybějících do dne bonitace, je možná). Do PP se zapíše chovný a bonitační kód, výsledek RTG.
  6. Dodržení stanovené věkové hranice - minimálně 18 měsíců pro první krytí a maximálně 9 let u psa a 8 let u feny (počínaje dovršením data narození) pro krytí poslední.

  V případě vysoké chovné kvality může výbor klubu (na základě doporučení chovatelského kolegia), na žádost chovatele nebo majitele krycího psa, chovnost jedince prodloužit. Mimo jiné také na základě veterinárního osvědčení o způsobilosti k dalšímu chovnému využití.
 4. Posuzování na bonitacích se provádí na základě bonitačního řádu vydaného klubem, řád je pro členy klubu veřejný.
 5. Do chovu nesmějí být zařazení jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní.
 6. Z chovu se vylučují jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, jakož i jinými anatomickými a povahovými vadami, včetně genetických vad (např. kryptorchismus, monorchismus, chudozubost, atypičnost, jiná než dlouhá recesivně založená srst apod.).

CHOVATEL A MAJITEL CHOVNÉHO PSA

 1. Majitelem chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
 2. Držitelem chovného psa nebo feny je buď majitel nebo ten, kdo je majitelem zmocněn používat je k chovu.
 3. Chovatel je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována.
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně vedení chovatelského klubu - provede původní majitel, a plemenné knize - hlášení provede nový majitel, změna se uvede v průkaze původu.
 5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo rozhodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
 6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
 7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli, tento je také zmocněn k zastupování při jednání s výborem klubu.
 8. Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více osob z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu všech zemí spolumajitelů - nejedná se v tomto případě o zahraniční krytí (týká se i spoluvlastnictví manželů).
 9. Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem, jakož i poměru mezi chovatelem a nabyvatelem štěňat z jeho chovu, se řídí ustanoveními občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku, případně jinými obecně právními předpisy.
 10. Každý chovatel, majitel i držitel krycího psa se ve smyslu zájmové činnosti klubu zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu.
 11. Klub je oprávněn svými orgány soustavně kontrolovat a sledovat:
  1. zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele,
  2. v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci drženi a v jakém zdravotním stavu se nacházejí,
  3. jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat,
  4. zda členové klubu dodržují a zda se řídí normativy KPCHP.
 12. Chovatelský klub je v odůvodněných případech oprávněn dočasně nebo trvale zakázat chov buď konkrétního jedince nebo celé chovatelské stanice, a to na základě kárného řízení, zjistí-li nedodržení povinností.
 13. Požaduje-li majitel krycího psa adresu majitelů štěňat, je chovatel povinen mu je sdělit, a to i v případě jejich vývozu do zahraničí.

KRYCÍ LIST

 1. Krycí list je oficiálním dokladem pro možnost uskutečnění krytí obou vybraných partnerů. Bez krycího listu nelze krytí feny uskutečnit. Vystavení krycího listu (KL) se provádí výhradně na základě písemné žádosti (poštou nebo e-mailem) majitele chovné feny - chovatele, který musí k této žádosti doložit fotokopii složenky nebo výpisu z banky potvrzující zaplacení poplatku za vystavení KL. Žádost o vystavení KL zasílá chovatel příslušnému OPCH nejpozději 3 týdny před předpokládaným háráním (tzn. v dostatečném předstihu než začne fena hárat).
 2. V žádosti o krycí list předloží chovatel základní údaje o chovné feně (jméno feny, číslo zápisu, rodiče feny, název chovatelské stanice), požadavek na určení krycích psů, případně vlastní návrh na vybraného psa. U prvního vrhu zasílá chovatel spolu s žádostí o vystavení KL svému OPCH také fotokopii přiznaného chráněného názvu chovatelské stanice.
 3. Při neúplně doložené žádosti o vystavení krycího listu je poradce chovu oprávněn vyžádat doplnění.
 4. Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci pro vydání rodokmenů na štěňata.
 5. Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, podpis obou majitelů a datum krytí.
 6. Krycí list vystavuje příslušný poradce chovu maximálně do 3 týdnů po obdržení žádosti od chovatele v jednom vyhotovení.
 7. Do 5-ti dní po uskutečněném krytí zašle chovatel kopii krycího listu podepsanou oběma majiteli chovných jedinců svému OPCH nebo oznámí krytí e-mailem.
 8. Krycí listy mají platnost 8 měsíců od data vydání. V případě, že fena nezabřezla, oznámí tuto skutečnost chovatel majiteli (držiteli) krycího psa a poradci chovu.

KRYTÍ

 1. Ke krytí, ve smyslu tohoto zápisního řádu, smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu. Vlastní krytí probíhá vždy za přítomnosti obou majitelů chovných jedinců. Doporučuje se krýt fenu u majitele psa.
 2. Chovná fena smí mít vrh pouze jednou v kalendářním roce. Výbor klubu je oprávněn upravit na základě doporučení chovatelského kolegia stanovený postup odlišným způsobem.
 3. Počet krytí jedním psem během kalendářního roku je klub oprávněn omezit. Nedoporučovat ke 2.krytí chovného psa, který byl použit k 1.krytí stejné feny.
 4. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout alespoň 24 hodin.
 5. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes uvedený na krycím listu.
 6. Krytí jedné feny dvěma psa během jednoho hárání je nepřípustné.
 7. Po krytí vyplní majitelé psa a feny krycí list, oba podepíší a chovatel odešle kopii krycího listu poštou nebo e-mailem OPCH.
 8. Odměna za krytí je dána vzájemnou dohodou mezi majitelem chovného psa a chovné feny, doporučuje se sepsat písemně.
 9. Při náhradě za krytí štěnětem přísluší první volba chovateli a druhá majiteli krycího psa, pokud se oba nedohodnou jinak. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral, až do konce předepsané doby, tj. do 50 dnů stáří štěněte. Štěně musí chovatel předat již očipované.
 10. Nepřípustné je, aby majitel krycího psa kryl svým psem fenu, aniž mu majitel feny - chovatel předložil krycí list. Krycí pes může být z dalšího chovného využívání vyřazen, pakliže byl použit k nežádoucímu krytí.
 11. O navržení svého krycího psa se majitel přesvědčí na krycím listě, kde je jeho pes uveden buď přímo v dané rubrice na titulní straně krycího listu (dohodl-li se chovatel s poradcem chovu na tomto jediném psu) nebo na zadní straně krycího listu.
 12. Inseminaci smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Umělé oplodnění může být výhradně s výslovným souhlasem poradce chovu. V takovém případě krycí list současně potvrdí veterinární lékař, který umělé oplodnění provedl.
 13. Změní-li se majitel feny po nakrytí, je původní majitel zodpovědný za úhradu krytí majiteli krycího psa. Současně musí oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu nového majitele chovné feny, zároveň neprodleně informuje svého OPCH.
 14. Nezabřezla-li fena a byl-li zaplacen jednorázový poplatek za krytí ihned po nakrytí feny, má chovatel při příštím povoleném krytí nárok na bezplatné náhradní krytí. Nezabřezla-li fena ani po dalším krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli psa žádné nároky, pakliže ten prokáže, že pes je plodný. Právo na opakované krytí zaniká úhynem psa nebo feny.
 15. Dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí toto krytí, jakož i narození štěňat nahlásit majitel feny poradci chovu, a to neprodleně - nejdéle do 5-ti dnů. Toto hlášení se provede neprodleně, a to písemně s příslušným vysvětlením. Výbor klubu na základě stanoviska hlavního poradce chovu rozhodne o dalším postupu.
 16. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele (nebo držitele), je původní majitel povinen oznámit novému nabyvateli (držiteli) případné nesplněné závazky (např. náhradní krytí) a sepsat s ním smlouvu.


 17. Podmínky zahraničního krytí určuje chovatelské kolegium.

VRH

 1. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení štěňat, jakož i o celý vrh až do předání štěňat novým majitelům, tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývoj.
 2. Narození štěňat musí chovatel oznámit písemně nebo e-mailem poradci chovu nejpozději do 5-ti dnů po jejich narození (viz hlášení o vrhu).V případě výskytu nemocných, mrtvých nebo netypických štěňat je toto chovatel povinen neprodleně nahlásit poradci chovu. Pouze veterinární lékař smí rozhodnout a případně provést utracení štěněte.
 3. V případě, že fena není schopna kojit, může chovatel použít kojnou fenu, což musí písemně ohlásit poradci chovu, jakož i ustájení vrhu. Příslušný poradce má právo se přesvědčit, že kojná fena štěňata přijala.
 4. Nepřípustný je každý pokus ovlivňovat růst štěňat nějakým opatřením, např. nechávat je o hladu, aby nepřerostla, popř. podávání nežádoucích umělých prostředků.
 5. Předčasné přerušení kojení je přípustné jen tehdy, nařídí-li to z vážných důvodů veterinární lékař nebo v případě úhynu feny - povoluje se umělý odchov štěňat. V tomto případě je rovněž třeba uvědomit poradce chovu.
 6. Chovatel je povinen zažádat ČKS (Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7) o přidělení zápisových čísel a to ve stáří 2 - 3 týdnů (tento tiskopis obdrží chovatel od poradce chovu). Na žádosti o zápisová čísla je třeba abecedně psát nejdříve jména psů a potom jména fen.
 7. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. Doporučuje se vést pro každé plemeno v rámci jedné chovatelské stanice samostatnou abecední řadu.
 8. 5 - 6 týdnů po narození vrhu je chovatel povinen si dohodnout s příslušným poradcem chovu datum kontroly vrhu. Poradce chovu provede kontrolu vrhu na náklady chovatele. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena mikročipem.
 9. Štěňata musejí být při předávání novému majiteli odčervena. O odčervení (popř. očkování) musí být proveden písemný záznam (datum a druh použitého přípravku v očkovacím průkazu, který je součástí odebíraného štěněte).
 10. Klub je oprávněn požadovat na chovateli odstranění závad, které při kontrole vrhu byly zjištěny. V případě, že chovatel toto nezajistí, vystavuje se riziku kárného řízení.
 11. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují chovnou i exteriérovou hodnotu štěněte (např. na možnost převýšení standardní výšky v dospělosti, břišní kýlu apod. ). Prodej štěňat (předání štěňat) provádí výhradně majitel-chovatel. Komisní prodej, produkce štěňat bez průkazu původu nejsou dovoleny.
 12. Chovatel je povinen jména nových majitelů štěňat včetně adresy oznámit jednateli klubu (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů).

VÝVOZ

O exportu jedince je chovatel (majitel) povinen informovat příslušného poradce chovu. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území České republiky musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU na žádost chovatele (majitel) označen razítkem Export pedigree. V žádosti je povinen chovatel uvést jméno a adresu nového majitele. V případě, že by vývoz daného jedince poškozoval chovatelské a propagační zájmy klubu nebo ohrozil dobré jméno plemene nebo české kynologie vůbec, je klub oprávněn zažádat ČMKU o nepotvrzení Export pedigree. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.


Poznámky
Na základě oznámení ČMKU z února 2006 o schválení UKOZ Řádu na ochranu zvířat při chovu psů, který je závazný pro všechny chovatelské kluby a členské subjekty, byl Chovatelský řád KPCHP "přejmenován" na Zápisní řád KPCHP.

V bodech 20 c) a d) je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Plumlově 17.9.2005.

V bodě 47 je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Železnici 29.7.2007.

V bodech 20 b) a e) je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Plumlově 13.9.2009.

V bodě 8 je snížení horní hranice příbuzenské plemenitby z 12,5% Wrightova vzorce na 6,25% Wrightova vzorce usnesení z výroční členské schůze ve Zděřině 26.7.2015.

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena