Vítejte na webových stránkách

Klubu přátel chodského psa, z.s.

Klub byl založen v listopadu 1991, sdružuje majitele, chovatele a příznivce našeho českého národního plemene.

VÍCE INFO O KLUBU

Zápisní řád

23.5.2002 schválen ÚKOZ (č.j. 5315/02-1020)

ÚČEL

 1. Tento zápisní řád slouží pro řízení chovu plemene CHODSKÝ PES a vytváří předpoklady pro trvalé zvyšování úrovně chovatelské práce KLUBU PŘÁTEL CHODSKÉHO PSA V ČR z.s. (dále jen spolku).
 2. Tento zápisní řád je v souladu s organizačním řádem klubu registrovaným MV ČR č. VSC/1-8750/91-R.
 3. Ustanovení tohoto zápisního řádu je platné pro všechny majitele chovných jedinců chodského psa.
 4. Plemeno CHODSKÝ PES, ve smyslu tohoto zápisního řádu, tvoří čistokrevní psi a feny s platným průkazem původu, kteří odpovídají platnému plemennému standardu. Čistokrevný pes nebo fena je jedinec, který je zapsán do plemenné knihy veden ČMKU (členem FCI).

CHOV A JEHO ŘÍZENÍ

 1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba respektující především zásady genetického zdraví jedince i plemene, která musí mít v souladu s posláním spolku trvale charakter zájmové činnosti.
 2. K plemenitbě lze použít pouze jedince, kterýzískal na bonitaci ohodnocení chovný nebo chovný s omezením na 2 vrhy (to v případě odchylek od standardu. Po dvou vrzích provede do PP záznam HPCH).
 3. Chov je veden jako registrovaný. Chovatel si navrhuje krycí psy sám nebo o navržení požádá svého poradce chovu. Poradce chovu zamítne návrh chovatele v tom případě, že spojení navržené chovatelem ohrožuje základní chovatelský cíl (např. že oba jedinci jsou na horní hranici výšky, nesou stejné nedostatky a vady apod.).
 4. Oblastní poradce chovu (OPCH) povoluje sám příbuzenskou plemenitbu maximálně do 6,25% Wrightova vzorce. Ke spojování chov. páru nad 6,25% Wrightova vzorce je potřeba souhlas chovatelské kolegium, na základě písemně podané žádosti chovatele.

CHOVATELSKÁ STANICE

 1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
 2. Chovateli může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je osobní a celoživotní.
 3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
 4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
 5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
 6. Převod či přechod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy způsobuje neplatnost tohoto převodu či přechodu.
 7. Přechod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním, převod smluvním postoupení.
 8. Registrace chovatelské stanice zaniká:
  1. písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tímto zaniká majiteli nárok na jakékoli další chránění chovatelské stanice.
  2. úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 Směrnice ČMKU - Zásady registrace chovatelských stanic.
 9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do jednoho měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU a chovatelskému klubu.

CHOVNÍ JEDINCI

 1. Chovní psi a feny jsou jedinci, kteří mají platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu po splnění podmínek stanovených spolkem.
  Importovaný jedinec (platí i zapůjčení jedince) za účelem využití v chovu:
  - Pokud jedinec neodpovídá podmínkám pro zařazení do chovu dle řádů KPCHP, z.s. je majitel povinen jedince předvést na bonitaci v CZ a splnit chovné podmínky spolku.
  Pro ověření identity chovných jedinců a jejich odchovů je výbor spolku oprávněn nařídit krevní zkoušku. Podle výsledku zkoušky nese náklady chovatel nebo spolek.
 2. Zařazení do chovu provádí a do průkazu původu zaznamenává spolek. Majitel uchovněného psa/feny je povinen neprodleně (nejpozději však max. do 30-ti dnů po absolvování bonitace) zaslat průkaz původu jedince a výkonnostní knížku k registraci chovných jedinců na PK (Český kynologický svaz, PK - chodský pes, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7). Zpět obdrží z PK spolu s PP se zaregistrováním chovnosti Knihu krytí / odchovů.

  Pokud chovný jedinec získá po registraci v PK ČKS další výstavní ocenění, tituly nebo absolvuje zkoušku, musí majitel zaslat PP s výkonnostní kníkou na PK ČKS k zaregistrování těchto změn. Jinak budou mít odchovy v PP pouze ta ocenění (zkoušky) rodičů, která jsou v PK zaznačena při základní registraci.
 3. Pro zařazení jedince do chovu se vyžaduje:
  1. čistokrevnost potvrzená průkazem původu,
  2. účast na svodu dorostu ve stáří 7-15 měsíců,
  3. vyhodnocený RTG na dysplazii kyčelních kloubů maximálně II.stupně (HD C)
   Minimální věková hranice pro absolvování RTG je 12 měsíců, maximální se neudává, majitel obdrží od veterinárního lékaře vyhodnocení ve dvou vyhotoveních, jedno si ponechá a druhé předá bonitační komisi, která provede zápis výsledku RTG do PP. Jedinci s DKK stupně 0 a 1 jsou v chovu využívání bez omezení, jedinci s DKK 2. stupně pouze ve spojení s jedinci DKK stupně 0 a 1.
  4. Vyhodnocení DM povinné u bonitovaných od 1.1.2024. Přenašeč, pozitivní a nevyšetřený jedinec může být v chovu využit pouze ve spojení s negativním jedincem.
  5. účast alespoň na jedné klubové či speciální výstavě (pořádané klubem) počínaje třídou mladých s hodnocením nejméně velmi dobrá u psa i u feny. Při absolvování více výstav se vybírá nejlepší ohodnocení.
  6. Úspěšné absolvování bonitace od stáří 18 měsíců (tolerance maximálně 7 dnů, chybějících do dne bonitace, je možná). Do PP se zapíše výsledek bonitace (chovný, chovný s omezením, nechovný, bonitace odložena), bonitační kód a výsledek RTG a DM.
  7. Dodržení stanovené minimální věkové hranice pro využití v chovu u psa i feny 24 měsíců a maximální hranice u psa neomezeně a u feny 8 let (počítá se dle data narození).

  V případě vysoké chovné kvality může chovatelské kolegium na základě žádosti chovatele nebo majitele chovnost jedince prodloužit.
 4. Posuzování na bonitacích se provádí na základě bonitačního řádu vydaného spolkem, řád je pro členy klubu veřejný. Člen bonitační komise nemůže posuzovat vlastního jedince.
 5. Do chovu nesmějí být zařazení jedinci, na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí jakékoliv anatomické nebo exteriérové vady, která je dle standardu důvodem k vyloučení z chovu, jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci agresivní a bázliví.
 6. Z chovu se vylučují jedinci, z nichž prokazatelně pocházejí potomci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, jakož i jinými anatomickými a povahovými vadami, včetně genetických vad.
  V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje chovatelský klub ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.
 7. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.

CHOVATEL A MAJITEL CHOVNÉHO PSA

 1. Majitelem (případně spolumajitelem) chovného psa či feny je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), která má vlastnické právo k chovnému psu nebo feně. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
 2. Držitelem chovného jedince je buď majitel nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponováním s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
 3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.
 4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince nebo jeho úhyn musí být do 15-ti dnů oznámena písemně HPCH - provede původní majitel, a plemenné knize - hlášení provede nový majitel, změna se uvede v průkaze původu.
 5. Převod březí feny je možný. Pokud nebylo rozhodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele nebo držitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem.
 6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zemřelého.
 7. V případě více vlastníků chovného jedince se postupuje dle řádu ČMKU.
 8. Právní vztahy, vyplývající z vlastnictví psa nebo feny, poměru mezi majitelem krycího psa a chovatelem, jakož i poměru mezi chovatelem a nabyvatelem štěňat z jeho chovu, se řídí platnými právními předpisy.
 9. Každý chovatel, majitel i držitel krycího psa se ve smyslu zájmové činnosti klubu zavazuje, že nebude produkovat jedince bez průkazu původu.
 10. Spolek je oprávněn svými orgány soustavně kontrolovat a sledovat:
  1. zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele,
  2. v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci drženi a v jakém zdravotním stavu se nacházejí,
  3. jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat,
  4. zda členové klubu dodržují a zda se řídí normativy KPCHP z.s.
 11. Spolek je v odůvodněných případech oprávněn dočasně nebo trvale zakázat chov buď konkrétního jedince nebo celé chovatelské stanice, a to na základě kárného řízení, zjistí-li nedodržení povinností. (Pozastavení zápisů štěňat schvaluje P ČMKU na základě žádosti podané chovatelským klubem).
 12. Chovatelský servis klubu je poskytován na základě členství v klubu nebo smlouvy uzavřené mezi chovatelem a klubem.

KRYCÍ LIST

 1. Krycí list je oficiálním dokladem pro možnost uskutečnění krytí obou vybraných partnerů. Bez krycího listu nelze krytí feny uskutečnit. Vystavení krycího listu (KL) se provádí výhradně na základě písemné žádosti majitele chovné feny - chovatele, který musí k této žádosti doložit doklad potvrzující zaplacení poplatku za vystavení KL. Žádost o vystavení KL zasílá chovatel příslušnému OPCH nejpozději 3 týdny před předpokládaným háráním (tzn. v dostatečném předstihu než začne fena hárat).
 2. V žádosti o krycí list předloží chovatel základní údaje o chovné feně (jméno feny, číslo zápisu, rodiče feny, název chovatelské stanice), požadavek na určení krycích psů, případně vlastní návrh na vybraného psa. U prvního vrhu zasílá chovatel spolu s žádostí o vystavení KL svému OPCH také fotokopii přiznaného chráněného názvu chovatelské stanice.
 3. Při neúplně doložené žádosti o vystavení krycího listu je poradce chovu oprávněn vyžádat doplnění.
 4. Krycí list je základním dokladem o schváleném a uskutečněném krytí a tvoří společně s přihláškou k zápisu štěňat základní dokumentaci pro vydání rodokmenů na štěňata.
 5. Krycí list obsahuje základní údaje o chovných partnerech, podpis obou majitelů a datum krytí.
 6. Krycí list vystavuje příslušný poradce chovu maximálně do 3 týdnů po obdržení žádosti od chovatele. Vystavení KL je evidováno na webových stránkách klubu. Chovateli KL zasílá PCH emailem, originál potvrdí podpisem a razítkem klubu při kontrole vrhu. Krycí list je možno na vyžádání chovatelem zaslat poštou.
 7. Do 5-ti dní po uskutečněném krytí zašle chovatel svému poradci chovu oznámení o krytí (emailem přiložit vyplněný KL a podepsaný oběma majiteli chovných jedinců, případně kopii poštou). Originál KL předá chovatel PCH při kontrole vrhu.
 8. Krycí listy mají platnost 8 měsíců od data vydání.
 9. V případě, že fena nezabřezla, oznámí tuto skutečnost chovatel majiteli (držiteli) krycího psa a PCH, který KL vystavil. A to nejdéle do 75 dní od data krytí.

KRYTÍ

 1. Ke krytí, ve smyslu tohoto zápisního řádu, smí dojít jen mezi chovnými jedinci stejného plemene, kteří jsou v náležitém zdravotním stavu a kondici, na základě platného krycího listu. Vlastní krytí probíhá vždy za přítomnosti obou majitelů chovných jedinců. Doporučuje se krýt fenu u majitele psa.
 2. Chovná fena smí mít vrh pouze jednou v kalendářním roce. Maximální počet vrhů u chovné feny je 5 vrhů. Výbor spolku je oprávněn upravit na základě doporučení chovatelského kolegia stanovený postup odlišným způsobem.
 3. Chovný pes může mít v prvních dvou letech po uchovnění nejvýše 5 krytí za rok (nepočítá se neúspěšné krytí, tj. nenarodil se vrh). Za dodržení zodpovídá majitel chovného psa. Nelze použít ke 2.krytí stejného chovného psa, který byl použit k 1.krytí stejné feny.
 4. Mezi jednotlivými krycími dny krycího psa u různých chovných fen musí uplynout alespoň 24 hodin.
 5. Během jednoho hárání smí být chovná fena nakryta jen jedním z krycích psů, který je uveden na krycím listu (pořadí krycích psů není závazné). Za krytí se považuje nejméně jedno spojení krycího psa s chovnou fenou. I z krytí, kde nedošlo ke „svázání“ se mohou narodit štěňata. Proto nelze přejíždět na krytí za druhým psem v případě, že první pes byl při aktu krytí „zaveden“ – i když bez „svázání“. I z takového spojení se mohou narodit štěňata.
 6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes uvedený na krycím listu.
 7. Po krytí vyplní majitelé psa a feny krycí list, oba podepíší a chovatel odešle kopii krycího listu e-mailem svému OPCH.
 8. Odměna za krytí je dána vzájemnou dohodou mezi majitelem chovného psa a chovné feny, doporučuje se sepsat písemně.
 9. Při náhradě za krytí štěnětem přísluší první volba chovateli a druhá majiteli krycího psa, pokud se oba nedohodnou jinak. Chovatel je povinen pečovat o štěně, které si majitel krycího psa vybral, až do konce předepsané doby, tj. do 50 dnů stáří štěněte. Štěně musí chovatel předat již čipované.
 10. Nepřípustné je, aby majitel krycího psa kryl svým psem fenu, aniž mu majitel feny - chovatel předložil krycí list. Krycí pes může být z dalšího chovného využívání vyřazen, pakliže byl použit k nežádoucímu krytí.
 11. O navržení svého krycího psa se majitel přesvědčí na krycím listě, kde je jeho pes uveden buď přímo v dané rubrice na titulní straně krycího listu (dohodl-li se chovatel s poradcem chovu na tomto jediném psu) nebo na zadní straně krycího listu.
 12. Inseminaci smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito semene určeného psa nebo semene s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Umělé oplodnění může být výhradně s výslovným souhlasem poradce chovu. V takovém případě krycí list současně potvrdí veterinární lékař, který umělé oplodnění provedl.
 13. Změní-li se majitel feny po nakrytí, je původní majitel zodpovědný za úhradu krytí majiteli krycího psa. Současně musí oznámit majiteli krycího psa jméno a adresu nového majitele chovné feny, zároveň neprodleně informuje svého OPCH.
 14. Nezabřezla-li fena a byl-li zaplacen jednorázový poplatek za krytí ihned po nakrytí feny, má chovatel při příštím povoleném krytí nárok na bezplatné náhradní krytí. Nezabřezla-li fena ani po dalším krytí, nemůže chovatel uplatňovat vůči majiteli psa žádné nároky, pakliže ten prokáže, že pes je plodný. Právo na opakované krytí zaniká úhynem psa nebo feny.
 15. Dojde-li k nežádoucímu krytí feny, musí toto krytí, jakož i narození štěňat nahlásit majitel feny poradci chovu, Toto hlášení se provede neprodleně, a to písemně s příslušným vysvětlením. Výbor spolku na základě stanoviska hlavního poradce chovu rozhodne o dalším postupu.
 16. Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele (nebo držitele), je původní majitel povinen oznámit novému nabyvateli (držiteli) případné nesplněné závazky (např. náhradní krytí) a sepsat s ním smlouvu.


 17. * Podmínky zahraničního krytí (vztahuje se i na krytí psem ze zahraničí):
  Musí jít o jedince s PP uznaným FCI, chovného pod organizací zastřešenou FCI, musí být plnochrupý, mít vyhodnocený DKK do II. stupně „C“. Chovatel při žádosti o vystavení KL musí doložit :
  - Fotokopii PP (oboustrannou)
  - Doklady prokazující uchovnění v dané zemi
  - Doklad potvrzující plnochrupost jedince (posudek mezinár. FCI rozhodčího, veterinárního lékaře…)
  - Doklad o vyhodnocení DKK.

VRH

 1. Chovatel je povinen pečovat o svou fenu v době březosti a kojení štěňat, jakož i o celý vrh až do předání štěňat novým majitelům, tak, aby byl zajištěn jejich zdárný vývoj.
 2. Narození štěňat musí chovatel oznámit poradci chovu nejpozději do 5-ti dnů po jejich narození. V případě výskytu nemocných, mrtvých nebo netypických štěňat je toto chovatel povinen neprodleně nahlásit poradci chovu. Pouze veterinární lékař smí rozhodnout a případně provést utracení štěněte.
 3. Chovatel je povinen zažádat ČKS (Český kynologický svaz, U Pergamenky 3, 170 00, Praha 7) o přidělení zápisových čísel a to ve stáří 2 – 3 týdnů (tento tiskopis obdrží chovatel od poradce chovu nebo je ke stažení na webových stránkách klubu). Na žádosti o zápisová čísla je třeba abecedně psát nejdříve jména psů a potom jména fen.
 4. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat. Doporučuje se vést pro každé plemeno v rámci jedné chovatelské stanice samostatnou abecední řadu.
 5. Mezi 5. až 6. týdnem po narození vrhu je chovatel povinen si dohodnout s příslušným poradcem chovu datum kontroly vrhu. Poradce chovu provede kontrolu vrhu na náklady chovatele. Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50 dnů. Štěňata (vrh) musí být v době odběru označena mikročipem. Čipování provede veterinární lékař (min. věková hranice 6 týdnů) a potvrdí razítkem a podpisem na příslušný formulář, kde jsou vylepeny číselné kódy čipů. Tento tiskopis je nedílnou součástí podkladů pro vystavení PP.
 6. Štěňata musejí být při předávání novému majiteli odčervena dle veterinárního schéma. O odčervení (popř. očkování) musí být proveden písemný záznam (datum a druh použitého přípravku v očkovacím průkazu, který je součástí odebíraného štěněte).
 7. Spolek je oprávněn požadovat na chovateli odstranění závad, které při kontrole vrhu byly zjištěny. V případě, že chovatel toto nezajistí, vystavuje se riziku kárného řízení.
 8. Chovatel je povinen při prodeji štěňat v písemné dohodě upozornit kupujícího na všechny jemu známé nedostatky, které snižují chovnou i exteriérovou hodnotu štěněte (např. na nestandardní skus, zálomek na ocase, neusazená varlata v šourku u psů, břišní kýlu, velký bílý znak,... apod. ). Prodej štěňat (předání štěňat) provádí výhradně majitel-chovatel. Komisní prodej, produkce štěňat bez průkazu původu nejsou dovoleny.

VÝVOZ

 1. Export štěněte – dle čl. XV Zápisního řádu ČMKU:
  Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:
  - razítkem EXPORT PEDIGREE
  - reliéfním razítkem se znakem ČMKU
  - hologramem
  - kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
  - jménem a kompletní adresou nového majitele
  - datem vystavení exportního potvrzení
  Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.
  Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá P ČMKU.
  Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.
  Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí.
  Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.


Poznámky
Metodický postup pro chovatele je na webových stránkách spolku v sekci chovatelství.
Na základě oznámení ČMKU z února 2006 o schválení UKOZ Řádu na ochranu zvířat při chovu psů, který je závazný pro všechny chovatelské kluby a členské subjekty, byl Chovatelský řád KPCHP "přejmenován" na Zápisní řád KPCHP.

V bodech 20 c) a d) je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Plumlově 17.9.2005.

V bodě 46 je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Železnici 29.7.2007.

V bodech 20 b) a e) je přidáno usnesení z výroční členské schůze v Plumlově 13.9.2009.

V bodě 8 je snížení horní hranice příbuzenské plemenitby z 12,5% Wrightova vzorce na 6,25% Wrightova vzorce usnesení z výroční členské schůze ve Zděřině 26.7.2015.

Zapracování úprav (doplňků a změn) schválených VČS 28.7.2019 (administrativní postupy mezi chovatelem a PCH, podmínky zahraničního krytí, precizace bodu 6, 47, 49).

Zapracování úprav schv. VČS 30.7.2023 ve Zděřině (povinné DM, max. počet vrhů feny 5, zvýšení věkové hranice pro využ. v chovu u psa i feny na 24 měs., zrušení horní věkové hranice u psa pro použ. v chovu, po uchovnění smí mít pes v prvních dvou letech pouze 5 krytí za rok)…… s platností od 1.1.2024 !!!!


Ke stažení:

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena